Jaarrekening 2021

5. Incidentele baten en lasten

Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV waarbij ten opzichte van de begroting en voorgaande jaarrekeningen een nadere analyse op incidentele baten en lasten heeft plaatsgevonden.  Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie.

Recapitulatie incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten programma's
(bedragen x 1.000)

Lasten 2021

Lasten 2021 incidenteel

Baten 2021

Baten 2021 incidenteel

1 - Samen werken aan Zuid-Holland

21.170

4.159

-588

-6

2 - Bereikbaar Zuid-Holland

319.100

9.991

-57.513

-209

3 - Schone energie voor iedereen

21.318

0

-722

0

4 - Een concurrerend Zuid-Holland

84.201

0

-9.601

0

5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

84.372

19.556

-31.742

-10.167

6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

31.520

1.109

-3.888

0

7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

82.774

2.104

-7.904

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

101.562

1.473

-3.878

0

- Algemene dekkingsmiddelen

1.358

509

-644.445

-10.189

Eindtotaal

747.375

38.901

-760.281

-20.571

 

Recapitulatie reserves incidenteel en structureel

Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves
(bedragen x € 1.000)

Toevoegingen 2021

Toevoeging 2021 incidenteel

Onttrekking 2021

Onttrekking 2021 incidenteel

Reserves

256.239

256.239

-289.035

-289.035

De provincie kent geen reserves voor kapitaallasten of andere reserves waarvoor toevoegingen of onttrekkingen een structureel karakter hebben. Daarmee zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel.

 

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51