Jaarrekening 2021

4. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

4.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020

Originele Begroting 2021

Begroting 2021 mutaties

Bijgestelde Begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil begroot vs realisatie

Dividend

834

1.500

1.000

1.000

1.402

-402

Lokale heffingen

344.810

340.550

348.800

348.800

351.470

-2.670

Overige algemene dekkingsmiddelen

792

650

8.757

8.757

9.618

-860

Provinciefonds

287.560

279.065

281.422

281.422

281.823

-402

Saldo van de financieringsfunctie

115

0

300

300

132

168

Totaal

634.110

621.765

640.279

640.279

644.445

-4.166

Dividend
De opbrengst van het dividend komt bijna volledig voor rekening van het aandelenkapitaal van de provincie in de BNG bank en voor een zeer beperkt gedeelte voor rekening van de Nederlandse Waterschapsbank. De BNG Bank heeft besloten om 50% van de beschikbare winst uit 2020 na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren in 2021. Dit kwam neer op een totaal dividendbedrag van € 101 mln.  Het dividend bedroeg € 1,81 per aandeel, voor Zuid-Holland betekent dit een totaalopbrengst van € 1,1 mln.

Lokale heffingen
De extra baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden veroorzaakt door een
meeropbrengst van € 2,9 mln van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. In 2021 is de uiteindelijke werkelijke opbrengst van de opcenten € 350,7 mln terwijl in de begroting na wijziging € 347,8 mln was begroot, een verschil van 0,8%. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf Lokale heffingen.

Provinciefonds
Ten opzichte van de bijgestelde Begroting 2021 zijn de uitkeringen uit het provinciefonds in totaal € 0,4 mln hoger
uitgevallen. Er waren twee opwaartse bijstellingen in de Decembercirculaire 2021: (1) een extra beheervergoeding van € 1,39 mln voor het versterken en herstellen van de natuur in het kader van de structurele aanpak voor de stikstofproblemen en (2) een decentrale uitkering van € 0,79 mln voor gederfde inkomsten voor tolgelden voor de Kiltunnel. Dit laatste bedrag hoort toe aan de Gemeenschappelijke Regeling Kiltunnel, maar wordt geïnd via het provinciefonds.

Daarnaast was er een algemene afrekening van € -1,4 mln over 2020 in de Meicirculaire (als gevolg van definitieve volumina) en was er een extra afrekening van € -0,2 mln als gevolg van gemeentelijke herindelingen.

Door de bevriezing van het accres in de jaren 2020 en 2021 was er geen verandering in de algemene uitkering van het provinciefonds als geheel. Bijstellingen van de volumina in 2021 leidden nog tot kleine aanpassingen in de Decembercirculaire van gezamenlijk € -0,2 mln.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51