Jaarrekening 2021

7. Grondslagen van de financiële verslaggeving

De grondslagen die gebruikt worden voor de financiële verslaggeving zijn in elk geval gebaseerd op:

Nationale regelgeving

  • Provinciewet
  • Wet revitalisering generiek toezicht
  • Financiële- verhoudingswet
  • Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

AMvB's/Ministeriële regelingen

  • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  • Regeling informatieverstrekking SiSa

Regelgeving Provinciale Staten Zuid Holland

  • Controleverordening provincie Zuid-Holland
  • Financiële Verordening

Regelgeving Gedeputeerde Staten Zuid Holland

  • Organisatieregeling opgave gericht werken 2018
  • Mandaatregeling

Deze regelgeving is opgenomen bij het onderdeel P&C cyclus, in het normenkader dat door gedeputeerde Staten jaarlijks wordt vastgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de accountant moet Provinciale Staten in staat stellen het gevoerde financieel beheer te beoordelen. De accountant controleert naast de rechtmatigheid ook de getrouwheid.  Aanvullende grondslagen waarop de resultaatbepaling en de balans is gebaseerd zijn hieronder toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51