Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale infrastructuur, wegen en vaarwegen

Areaal
Het provinciale areaal is in vijf activagroepen te verdelen:

 • Wegen: circa 758 ha verhardingen, 169 rotondes, 934 ha bermen en 186 ha bermsloten, 34.783 bomen en 175 km geleiderail;
 • Vaste kunstwerken: circa 715 stuks, waaronder 212 vaste bruggen en 14 km geluidswering;
 • Vaarwegen: circa 274 km oever en 534 ha te baggeren vaarwegen;
 • Beweegbare kunstwerken: 62 beweegbare bruggen en 6 sluiscomplexen;
 • Dynamisch verkeersmanagement: bediencentrales, verkeersmonitoring-apparatuur en 129 VRI-installaties.

Om het beheer uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van bedrijfsvoeringsmiddelen zoals steunpunten, inspectievaartuigen en –voertuigen, en gladheidsbestrijdingsmateriaal.

Beleidskader
De Nota onderhoud kapitaalgoederen 2021-2024 (NOK) beschrijft welke prestaties worden verwacht van de provinciale infrastructuur en welk budget hiervoor benodigd is. De beheerstrategie bepaalt de wijze waarop de prestatie wordt gerealiseerd en daarmee de hoogte van de budgetbehoefte. De beheerstrategie is een afweging tussen de prestaties die van de infrastructuur worden verwacht, de risico’s op verstoringen die worden aanvaard en de frequentie van de beheermaatregelen die nodig zijn om de risico’s te beheersen en de prestaties te leveren. Prestaties zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een weg voor het verkeer. Risico’s zijn ongewenste verstoringen, zoals een groeiende file als gevolg van een niet goed sluitende beweegbare brug. Beheermaatregelen zijn alle activiteiten die worden verricht om de prestaties te kunnen leveren. Van inspecties en onderzoek van onderhoud aan objecten en vervangen van objecten aan het einde van de levensduur.

Prestatie-indicatoren
Technische staat areaal
Om de beschikbaarheid van de infrastructuur te garanderen, wordt de technische onderhoudsstaat gemonitord. De basis voor deze conditiemeting is de NEN-2767. Deze internationale methodiek kent een zespuntsschaal van uitstekend (1) tot zeer slecht (6). Een weg, oever of kunstwerk scoort bij deze norm ‘uitstekend’ als deze net is opgeleverd (nieuwbouw) of het groot onderhoud pas geleden is uitgevoerd. Gedurende de gebruiksduur neemt de technische staat langzaam af, via de conditie ‘goed', ‘redelijk’ en ‘voldoende’ naar ‘matig’. Zodra de conditie ‘matig’ is bereikt, wordt (opnieuw) groot onderhoud aan de weg, de oever of het kunstwerk uitgevoerd. De afname van de conditie en de sprong naar een uitstekende conditie door groot onderhoud is visueel weergegeven in onderstaand schema. Met het monitoren van de technische staat kan het moment worden bepaald waarop groot onderhoud noodzakelijk wordt. Het volledige areaal voldoet op elk moment aan de wettelijke technische eisen voor veiligheid en achterstallig onderhoud en daarmee kapitaalvernietiging worden voorkomen.

In de onderstaande tabellen wordt per groep wegen, vaarwegen en kunstwerken inzicht gegeven in de technische staat ultimo 2020.

Technische staat wegen

A

B

C

D

2021

62%

26%

10%

0%

Bovenstaande tabel beschrijft op basis van CROW-publicatie 147, wegbeheer, wanneer het planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd:
A: planmatig onderhoud over minimaal 5 jaar;
B: planmatig onderhoud binnen 3 tot 5 jaar;
C: planmatig onderhoud binnen 2 jaar;
D: er bestaat een achterstand in onderhoud.

Technische staat vaarwegen (NEN2767)

Uitstekend
(1)

Goed
(2)

Redelijk
(3)

Matig
(4)

Slecht
(5)

Zeer slecht (6)

2021

67%

9%

10%

6%

3%

1%

Bovenstaande tabel beschrijft op basis van de NEN-2767 inspecties de staat van de oevers.

Technische staat kunstwerken

≤ 3 jaar

4 – 6 jaar

7 – 10 jaar

11 - 15 jaar

15 – 20 jaar

> 20 jaar

2021

24%

33%

38%

5%

0%

0%

Bovenstaande tabel beschrijft de periode die verstreken is sinds het laatste onderhoud aan een kunstwerk.

Beschikbaarheid beweegbare kunstwerken
De beschikbaarheid van een brug wordt gemeten door de duur van alle ongeplande stremmingen op te tellen. Het streven is een beschikbaarheid van 99,8% op jaarbasis. Als de storingsduur op jaarbasis groter is dan 17,5 uur, is een brug minder dan 99,8% beschikbaar op jaarbasis. De brug is dan onvoldoende beschikbaar. Dit wordt zowel voor stremming voor het wegverkeer als voor het vaarwegverkeer bijgehouden.

Omschrijving

Streefwaarde 2021

Meetwaarde 2021

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het wegverkeer

100%

100%

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het vaarwegverkeer

100%

96%

In 2021 zijn twee kunstwerken voor het vaarwegverkeer meer dan 17,5 uur in storing geweest. Het betreffen de sluis Gorinchem en de tweede kolk van de Julianasluis. Beide objecten zijn afgelopen jaar aangevaren door schepen. Herstel van de schade en de sluis en kolk weer operationeel krijgen, hebben stremmingen veroorzaakt. Daarnaast liggen over de sluiskolk van de Grote Merwedesluis ook twee bruggen. Prestaties van het complex als geheel hangt af van hoe de bruggen en de kolk met de sluisdeuren functioneren en van de centrale besturing van het hele complex. Er zijn gedurende het afgelopen jaar diverse storingen in de besturing geweest. Uitgebreid onderzoek vanuit verschillende vakgebieden heeft uiteindelijk tot een oplossingsrichting geleid. Bij de herstelwerkzaamheden van de aanvaring van de tweede kolk van de Julianasluis zijn beschadigingen ontstaan. Deze zijn hersteld, maar hebben ook een stremming veroorzaakt

Realisatie 2021
Wegen
In 2021 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud afgerond aan de wegtrajecten:

 • N207b en N207c (Gouda - Waddinxveen)
 • N209 (tussen Hoefweg en A12)
 • N228 (Gouda - Haastrecht)

Vaarwegen
In 2021 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud afgerond aan de vaarwegtrajecten:

 • Vervanging oevers langs:
  • Traject 4, deel Oude Rijn (Leiden - Alphen)

Beweegbare kunstwerken
In 2021 heeft de aannemer volgens programmering in de najaarsnota het planmatig onderhoud afgerond aan de beweegbare kunstwerken:

 • Hefbrug Waddinxveen
 • Leiderdorpsebrug (in opdracht en voor rekening van de gemeente Leiderdorp)

Financiën
De kosten voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur worden binnen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland, doel 2-2 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam, geraamd en verantwoord.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting stand NJN

Rekening

Saldo

Dagelijks beheer en onderhoud

37.678

37.716

-38

Planmatig onderhoud

28.446

28.468

-22

Totaal netto exploitatie-uitgaven*

66.124

66.184

-64

Storting in (+) of onttrekking uit (-) de egalisatiereserve beheer en onderhoud

5.005

6.340

1.336

Totaal geactiveerde investeringen*

45.124

54.351

-9.227

* exclusief uitgaven voor van functionele verbeteringen en overdracht areaal. Het verschil tussen begroting en realisatie is voor de exploitatie-uitgaven verantwoord in doel 2.2, en voor de geactiveerde investeringen in de jaarrekening, onderdeel investeringen.

 

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51