Jaarrekening 2021

6. WNT-verantwoording 2020 provincie Zuid-Holland

De WNT is van toepassing op de Provincie Zuid-Holland. Het voor de Provincie Zuid-Holland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 €209.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021
(bedragen x €1)

H.M.M. Koek
Provinciesecretaris

E.W.K. Meurs
Griffier

B.S.M. Sepers
Griffier

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 15/08

01/09 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

164.593

77.141

36.067

Beloningen betaalbaar op termijn

22.868

13.048

6.488

Subtotaal

187.461

90.189

42.555

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

129.981

69.858

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

187.461

90.189

42.555

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

161.251

112.594

Beloningen betaalbaar op termijn

21.473

20.009

Subtotaal

182.724

132.603

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Bezoldiging

182.724

132.603

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51