Jaarrekening 2021

12. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 8-4-2022

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

BZK

C13

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (inclusief uitvoering door derden)

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen

Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma

Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

 

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C13/01

Indicator: C13/02

Indicator: C13/03

Indicator: C13/04

Indicator: C13/05

Indicator: C13/06

€ 249.740,00

€ 307.258,00

29

0

124

nvt

Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen ivm SiSa tussen medeverheden (alleen van toepassing bij SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C13/07

Indicator: C13/08

Indicator: C13/01

Ja

Nee

BZK

C26

Culturele voorzieningen provincies

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Tranche 1 en 2

Provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C26/01

Indicator: C26/02

Indicator: C26/03

Indicator: C26/04

Indicator: C26/05

1

Culturele Voorzieningen tranche 1 (2020-0000734093)

€ 0

€ 137.080

€ 137.080

Ja

2

Culturele Voorzieningen tranche 2 (2021-0000582971)

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C41

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/01

Indicator: C41/02

Indicator: C41/03

Indicator: C41/04

Indicator: C41/05

Indicator: C41/06

€ 2.934.123

€ 2.934.123

€ 0

32

32

40.834

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/07

Indicator: C41/08

Nee

Nee

BZK

C59

Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden

Besteding over het totale project (jaar T-1)

Besteding over het totale project (jaar T)

Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T)

Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee)

Correctie indicator bestedingen (jaar T-1)

Activiteiten ondernomen om tot het interbestuurlijk plan van aanpak van het NOVI-gebied te komen (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C59/01

Indicator: C59/02

Indicator: C59/03

Indicator: C59/04

Indicator: C59/05

Indicator: C59/06

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

Ja

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C59/07

Nee

BZK

C99

Verzameluitkering BZK

Besteding aan het brede beleidsdoel van het ministerie van BZK ter hoogte van het beschikte bedrag? Ja/nee

Aard controle D1

Indicator: C99/01

Nee

IenW

E1

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020

Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Besteding (jaar 2020) ivm “Kosten van de concessiehouder in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020” zoals in bijlage 2 vd regeling is opgenomen

Besteding (jaar 2020) ivm “Tussen concessieverlener en concessiehouder overeengekomen maatregelen in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt” zoals in bijlage 2 van de regeling is opgenomen.

"Subsidies concessieverlener conform concessie” zoals in bijlage 3 van de regeling is opgenomen.

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling

Concessieverleners

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/01

Indicator: E1/02

Indicator: E1/03

Indicator: E1/04

Indicator: E1/05

Indicator: E1/06

1

Hoekse Waard-Goeree-Overflakkee

Connexxtion Openbaar vervoer N.V.

2

Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Qbuzz B.V.

3

Zuid-Holland Noord

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

4

Waterbus Dordrecht-Drechtsteden

Aquabus

5

Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda

NS Reizigers BV.

Kopie naam concessiehouder

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5B Directe opbrengsten van reizigers) van de regeling

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling

Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding? (Ja/Nee)

Het totaal bedrag in (jaar T) aan teruggevorderd voordeel

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/07

Indicator: E1/08

Indicator: E1/09

Indicator: E1/10

Indicator: E1/11

1

Connexxtion Openbaar vervoer N.V.

2

Qbuzz B.V.

3

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

4

Aquabus

5

NS Reizigers BV.

Kopie naam concessiehouder

Het bedrag benoemd in de subsidieverleningsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 (artikel 10 lid 1 sub a van de regeling spuk)

Het bedrag dat zal worden benoemd in de subsidievaststellingsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/12

Indicator: E1/13

Indicator: E1/14

1

Connexxtion Openbaar vervoer N.V.

2

Qbuzz B.V.

3

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

4

Aquabus

5

NS Reizigers BV.

Eindverantwoording (Ja/Nee) - Ja uiterlijk in SiSa 2021

Aard controle n.v.t.

Indicator: E1/15

IenW

E10

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E10/01

Indicator: E10/02

Indicator: E10/03

Indicator: E10/04

Indicator: E10/05

Indicator: E10/06

1

Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240)

€ 4.418.134

€ 16.932.118

Nee

NeeKopie projectnaam/nummer

Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee)

Ernstige vertragingen?  (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: E10/07

Indicator: E10/08

Indicator: E10/09

Indicator: E10/10

Indicator: E10/11

1

Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240)

Nee

Nee

Ja

IenW

E12

Regeling specifieke uitkeringen N-wegen

Totale besteding (jaar T)

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018))

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018))

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E12/01

Indicator: E12/02

Indicator: E12/03

Indicator: E12/04

€ 254.135

€ 254.135

€ 190.601

Nee

Projectnaam/nummer

Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee)

Totale omvang per type maatregel

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: E12/05

Indicator: E12/06

Indicator: E12/07

Indicator: E12/08

1

N207-Corridor  Vredenburghlaan (B120756)

Nee

Bermverharding 19.200 m2. Geleiderail 0,4 km

Ja

2

N207 Maatregelen bermveiligheid provinciale wegen
(B120761)

Nee

Bermverharding 19.200 m2. Geleiderail 0,4 km

Nee

3

Bermverharding N215 Melissant-Middelharnis (nog geen projectnummer)

Nee

Bermverharding 12.720 m2

Nee

4

N223 Duurzaam Veilig fase 3 (EN2231103)

Nee

Bermverharding 9.360 m2. Geleiderail 3,9 km

Nee

5

Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab (EN2141201)

Nee

Bermverharding 63.000 m2. Geleiderail 2,0 km

Nee

6

Groot onderhoud traject N207a (nog geen projectnummer)

Nee

Bermverharding 20.640 m2

Nee

IenW

E18

Waterstofbussen

Aantal waterstofbussen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E18/01

Indicator: E18/02

0

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 350.686

€ 372.037

€ 186.019

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

F696 Aanbr.kantmarkeringen fietspad (B569600)

Nee

391,5 km kantmarkering

2

Fietstunnel Lisse (B569502, N208)

Nee

1 ongelijkvloerse kruising

3

N216B rotonde Goudriaan (EN2161701)

Nee

1 rotonde

4

N454a Krsp Apollolaan, dwarsprofiel/ inpassing A12 en rot. zuidelijke Rondweg (EN4542101)

Nee

Verbreed fietspad

5

Fietstunnel de Lier (B569501, N223)

Nee

1 ongelijkvloerse kruising

6

Verkeersveiligheidsmaatregelen traject N218-N496 (EN2181001)

Nee

1 rotonde

7

N443a aansluitingen en dwarsprofiel (EN4432101)

Nee

1 rotonde

8

N444b aansluitingen en dwarsprofiel (EN4442101)

Nee

1 rotonde

IenW

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E27/01

Indicator: E27/02

Indicator: E27/03

Indicator: E27/04

Indicator: E27/05

€ 37.396.063

€ 808

€ 7.993.079

€ 1.649.309

€ 27.754.483

IenW

E40

Truckparking lead partnership

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E40/01

Indicator: E40/02

Indicator: E40/03

€ 165.274

€ 375.743

Nee

IenW

E52

Beschikbaarheidsvergoeding 2

Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Besteding (jaar T-2 (2019))

Besteding (jaar T)

Specifieke kosten van de concessiehouder in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt

Subsidies concessieverlener conform concessie (Ja/nee) - zoals in de bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E52/01

Indicator: E52/02

Indicator: E52/03

Indicator: E52/04

Indicator: E52/05

Indicator: E52/06

1

Hoekse Waard-Goeree-Overflakkee

Connexxtion Openbaarvervoer N.V.

€ 0

€ 0

€ 0

0

2

Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Qbuzz B.V.

€ 0

€ 0

€ 0

0

3

Zuid-Holland Noord

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

€ 0

€ 0

€ 0

0

4

Waterbus Dordrecht-Drechtsteden

Aquabus

€ 0

€ 0

€ 0

0

5

Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda

NS Reizigers BV.

€ 0

€ 0

€ 0

0

Kopie naam concessie

Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling

Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling

Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling

Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E52/07

Indicator: E52/08

Indicator: E52/09

Indicator: E52/10

Indicator: E52/11

1

Hoekse Waard-Goeree-Overflakkee

€ 0

€ 0

€ 0

ja

2

Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

€ 0

€ 0

€ 0

ja

3

Zuid-Holland Noord

€ 0

€ 0

€ 0

ja

4

Waterbus Dordrecht-Drechtsteden

€ 0

€ 0

€ 0

ja

5

Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda

€ 0

€ 0

€ 0

ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E52/12

Nee

IenW

E53

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

Beschikkingsnummer / naam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)

Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)

Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/01

Indicator: E53/02

Indicator: E53/03

Indicator: E53/04

Indicator: E53/05

Indicator: E53/06

1

SPUKSLA-21-01290861 /
SpUk SLA 2021

€ 0

€ 0

1-12-2021

31-12-2023

Nee

Kopie beschikkingsnummer /naam

Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/07

Indicator: E53/08

1

SPUKSLA-21-01290861 /
SpUk SLA 2021

2021

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/09

Nee

IenW

E56

Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik  verkeersinfrastructuur 2021

Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E56/01

Indicator: E56/02

Indicator: E56/03

Indicator: E56/04

Indicator: E56/05

Indicator: E56/06

1

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

Nee

Projectnaam / nummer

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E56/07

Indicator: E56/08

1

Project g. ondersteuning bij haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van duurzame tank- en laadinfrastructuur voor wegtransport en binnenvaart.

Nee

IenW

E58

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

Projectnaam / nummer  

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1)

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/01

Indicator: E58/02

Indicator: E58/03

Indicator: E58/04

Indicator: E58/05

Indicator: E58/06

1

Aanpak diffuus lood

€ 1.452.919

€ 1.452.919

Ja

€ 0

Ja

2

PFAS

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/07

Nee

EZK

F12

Eenmalige specifieke uitkering  voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F12/01

Indicator: F12/02

Indicator: F12/03

Indicator: F12/04

€ 6.457.000

€ 19.464.000

nee

EZK

F14

Regeling specifieke uitkering MIT 2021

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F14/01

Indicator: F14/02

Indicator: F14/03

Indicator: F14/04

€ 2.273.000

€ 2.273.000

Nee

LNV

L1

Jong Leren Eten-uitkeringen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen

Vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2021 invullen

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: L1/01

Indicator: L1/02

Indicator: L1/03

Indicator: L1/04

Indicator: L1/05

€ 25.000

€ 50.000

Ja

Ja

€ 0

LNV

L4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L4/01

Indicator: L4/02

€ 6.456.665

Nee

LNV

L7

Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T)

Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

 Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L7/01

Indicator: L7/02

Indicator: L7/03

Indicator: L7/04

Indicator: L7/05

Indicator: L7/06

1

Zuidwestelijke Delta / DGNVLG 20260327/1400011329

€ 444.067

€ 444.067

Ja

Nee

2

Hollands & Utrechts Veenweidegebied / DGNVLG 20261242/1400011332

€ 1.127.500

€ 1.127.500

Ja

Nee

LNV

L8

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Beschikkingsnummer/naam

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Automatisch ingevuld en betreft optelling indicatoren L8/09

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L8/01

Indicator: L8/02

Indicator: L8/03

(Nog) niet bekend

€ 0

Nee

Naam/nummer overeenkomstig koopovereenkomst

Betreft dit een financiering uit deel A of deel B?

Indien deel A:

Indien deel B:

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per overeenkomst

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per overeenkomst

Als A indicator 06 verplicht, als B indicator 07 verplicht.

is sprake geweest van de verwerving van vermogensbestanddelen die voor de provincie hebben geleid tot vermogensvorming w.o. opbrengsten; zo ja, welk bedrag betreft het?

is sprake geweest van de verwerving van vermogensbestanddelen die voor de provincie restwaarde zouden opleveren; zo ja, welk bedrag betreft het?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L8/04

Indicator: L8/05

Indicator: L8/06

Indicator: L8/07

Indicator: L8/08

Indicator: L8/09

1

N.v.t.

€ 0

€ 0

Kopie naam/nummer overeenkomstig koopovereenkomst

Is de aankoopsom gebaseerd op een taxatie door een onafhankelijke taxateur cf marktwaarde en komt de overeengekomen koopsom met die taxatie overeen? (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen. Verplicht als bij L8/11, "Nee" is ingevuld.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: L8/10

Indicator: L8/11

Indicator: L8/12

1

N.v.t.

LNV

L10

Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L10/01

Indicator: L10/02

Indicator: L10/03

Indicator: L10/04

Indicator: L10/05

1

Zuid-Holland

€ 0

€ 0

Nee

LNV

L16

Eenmalige specifieke uitkering Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur

Naam Uitvoeringsprogramma

Besteding (jaar T) per uitvoeringsprogramma - exclusief uitvoering door derden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T). Vanaf SiSa 2022 inclusief uitvoering door derden

Cumulatieve besteding apparaatskosten (t/m jaar T) per uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma volgens uitvoeringsplan uitgevoerd (Ja/Nee)

Uitvoeringsprogramma afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L16/01

Indicator: L16/02

Indicator: L16/03

Indicator: L16/04

Indicator: L16/05

Indicator: L16/06

1

Programma Natuur Zuid-Holland

€ 750.817

€ 750.817

€ 456.205

Ja

Nee

Kopie Uitvoeringsprogramma

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L16/07

Indicator: L16/08

Indicator: L16/09

1

Programma Natuur Zuid-Holland

Ja

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51