Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

Inleiding

Daar waar onze provinciale ambities overlappen met EU-beleid, vormen EU-subsidies een belangrijke financieringsbron om deze waar te maken. Deze paragraaf biedt een overzicht van de stand van zaken van alle EU-subsidieprogramma’s waarbij de provincie een formele rol vervult bij de toekenning en/of uitvoering én alle EU-subsidieprojecten waaraan de provincie zelf als partner deelneemt. De verantwoording van de inhoudelijke resultaten van de besteding van EU-middelen en deelname aan EU-projecten verloopt via de corresponderende beleidsambities, zoals opgenomen in deze jaarstukken.

2021 was het eerste jaar van de EU-programmaperiode 2021-2027, maar fungeerde voor de meeste EU-programma’s voornamelijk als transitiejaar. De beschikbare middelen binnen de programma’s voor de periode 2014-2020 waren nagenoeg uitgeput, terwijl voor de nieuwe programma’s de laatste details met de Europese Commissie nog moesten worden uit onderhandeld. De verwachting is dat de meeste nieuwe programma’s in de eerste helft van 2022 worden goedgekeurd en ook hun eerste oproepen zullen lanceren.

De totale (financiële) baten van EU-subsidies voor onze regio lopen maar in zeer beperkte mate via de provinciale jaarrekening. Om dit totaal toch inzichtelijk te maken, laten we via de EU-subsidiemonitor jaarlijks zien hoeveel middelen uit de verschillende programma’s in Zuid-Holland per opgave landen. Uit de meest recente monitor (peildatum 1-3-2021) blijkt dat in de voorbije EU-programmaperiode 2014-2020 in totaal 2.349 unieke partners uit Zuid-Holland hebben deelgenomen aan 5.021 Europese projecten. Gezamenlijk hebben deze partners in totaal bijna € 2,2 mld aan EU- middelen ontvangen (als er wordt gecorrigeerd voor de TNO-vestigingen buiten Zuid-Holland en de rijksoverheid valt dit bedrag circa 20% lager uit).

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51