Home

Samenvatting

In 2021 werd Nederland opnieuw in de greep gehouden door het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Voor het tweede jaar op rij was de impact op onze maatschappij en onze gezondheid fors, evenals de maatregelen om het virus in te dammen. Daardoor is diepgaand veranderd hoe wij werken, hoe wij leren, hoe wij ontmoeten, kortom: hoe wij leven. En dat was voor een flinke groep mensen ronduit zwaar.

De hoop was dat we na 2021 de crisisjaren achter ons konden laten, maar tijdens het schrijven van deze jaarrekening is Rusland een openlijke oorlog gestart tegen Oekraïne. Een schokkende ontwikkeling. Wij zijn getuige van een enorme humanitaire tragedie, en dat laat ons niet onberoerd. Het dwingt ons na te denken hoe ook wij de helpende hand kunnen reiken aan de vele getroffenen, bijvoorbeeld door het opvangen van vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne zet alle inspanningen die wij leveren in een ander perspectief. We leggen dit jaar dan ook – nog meer dan andere jaren – verantwoording af in de wetenschap dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Hoe veel zorgen bovengenoemde wereldvraagstukken ook hebben gegeven in het afgelopen jaar, we prijzen ons ook gelukkig dat we veel werk in onze provincie hebben kunnen verrichten. Bestuur en organisatie hebben ook met het digitale werken door kunnen gaan op vraagstukken die zich dicht bij huis voordoen. In 2021 bestreden wij onder meer de woningnood.  Onze ‘Vliegende Brigade’ hielp gemeenten om sneller woningbouwplannen te ontwikkelen en uit te voeren, met een groot aandeel betaalbare woningbouw. Verder verstrekten we subsidies die onrendabele projecten voor sociale huur en middenhuur makkelijker mogelijk maken. De natuur is tijdens de coronajaren door veel mensen (opnieuw) ontdekt. Dit zette onze natuur- en recreatiegebieden verder onder druk en vergrootte de noodzaak en urgentie om in te zetten op beheer, onderhoud, realisatie en herstel van onze natuur. We werkten hard aan de bescherming van weidevogels. Voor herstel van kwetsbare Natura2000 gebieden namen we ook maatregelen voor stikstofreductie en verbetering van waterkwaliteit. Ondanks onze inzet zal natuurherstel nog een jarenlange inspanning vergen. De energietransitie brachten we een stap verder met het vaststellen van de regionale energiestrategieën, die beschrijven hoe klimaatdoelen gehaald moeten gaan worden. Voor de bedrijvigheid in onze provincie was ook in 2021 coronasteun van het kabinet onontbeerlijk. Tegelijkertijd is Zuid-Holland blijven investeren in het toekomstbestendig maken van de economie. Onontbeerlijk voor onze toekomst én om de klimaatcrisis te bestrijden. We stimuleerden een CO 2 -arme en circulaire economie, onder andere met subsidies en het samenbrengen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We jaagden innovatie aan, onder andere in de landbouw, de Rotterdamse haven, het MKB en de Space Campus in Noordwijk. In ons mobiliteitssyteem zijn wij volop blijven investeren. Beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur (weg, water, fiets en spoor) stonden in het teken van meer veiligheid. We bouwden verder aan nieuwe wegen, zoals de RijnlandRoute. De voorbereidingen voor Zuid-Holland Bereikbaar vonden plaats, de organisatie die nu reizigers en bedrijven helpt met slim en duurzaam reizen en vervoer. We bevorderden de aanleg van laadinfrastructuur, voor elektrisch rijden én voor de binnenvaart. De transitie naar CO2 -arm openbaar vervoer ging door en we hielden de dienstregeling zo aantrekkelijk mogelijk, ondanks minder reizigers vanwege de coronapandemie. We verbeterden het fietsnetwerk en investeerden in meer deelfietsen. Samen met onze partners zette we ons in om de Neder-Germaanse Limes te laten voldoen aan de eisen die UNESCO stelt aan dit stuk werelderfgoed. En in ruimere zin bleven we werken aan behoud en beleefbaarheid van erfgoed.

Op de valreep van 2021 kwam het landelijke coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ tot stand. Hierin staan belangrijke plannen die provincies de komende jaren samen met het Rijk gaan uitvoeren, bijvoorbeeld om de klimaatcrisis en de stikstofcrisis te bestrijden en de woningbouw verder te versnellen.

Dit college blijft in de volle breedte investeren in de Zuid-Hollandse ambities, komend jaar én verder in de toekomst. Elke dag werken we aan een beter Zuid-Holland waar het goed leven, wonen, verplaatsen en recreëren is.

Elke dag beter. Zuid-Holland.
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
april 2022

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51