Samenvatting

Financieel beeld

Eigen vermogen en reserves

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het eigen vermogen vanaf 2019 zichtbaar gemaakt.

Per saldo is er sprake van een toename van het eigen vermogen € 12,9 mln. Dit komt doordat de Algemene reserve met € 4,9 mln is afgenomen ten opzichte van 2020 en daarnaast de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen resultaat met respectievelijk € 12,8 mln en € 5 mln zijn gestegen.

De verschillende functies van reserves
Binnen de provincie Zuid-Holland kennen we naast de Algemene reserve om risico's op te vangen (bufferfunctie) diverse andere reserves met een bufferfunctie en bestemmingsreserves. Binnen de bestemmingsreserves maakt de provincie onderscheid naar reserves die dienen om pieken en dalen in de exploitatie op te vangen (egalisatiefunctie) en reserves die dienen om in de toekomst een bepaalde prestatie te realiseren (spaarfunctie en functie “doorgeschoven prestaties”). In onderstaand overzicht is de verhouding zichtbaar tussen de verschillende functies.

De meeste reserves bij de provincie Zuid-Holland zijn bedoeld om in de toekomst een bepaalde prestatie te realiseren (spaarfunctie) of om pieken en dalen in de exploitatie op te vangen (egalisatie). Daarnaast is in een
aantal gevallen besloten om een aparte risicoreserve te vormen voor sommige risico's zoals het Energiefonds en InnovationQuarter. De overige risico's zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing en voor die risico's wordt € 39,4 mln van bovenstaande Algemene reserve als minimum weerstandsvermogen aangehouden.
De afname van de bufferreserves ten opzichte van 2020 heeft te maken met mutaties in de risicoreserve energiefonds (per saldo -/- € 40,9 mln), Innovation Quarter + € 3 mln en Nazorg stortplaatsen + € 5,5 mln.

De afname in egalisatiereserves ten opzichte van 2020 wordt met name veroorzaakt door het opheffen van de egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI € -8 mln, Natuurnetwerk Nederlanden € -19,3 mln en Nazorg stortplaatsen € -4,3 mln

Behalve een stijging van de reserve groene ambities met € 17,2 mln zijn de meeste spaarreserves in omvang afgenomen. Een belangrijke nieuwe reserve die gevormd is uit de risicoreserve Energiefonds (zie hiervoor) en de Algemene reserve is de reserve Warmteleiding Warmtelinq van € 78,2 mln.

Alle mutaties in reserves worden toegelicht in het Bijlage 1 .

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51