Samenvatting

Financieel beeld

De financiële positie van de provincie Zuid-Holland

In voorgaande is vooral ingegaan op de inkomsten en uitgaven. Hieronder gaan we in op de bezittingen en schulden van de provincie.

Wat is een balans:
Bezittingen en schulden worden weergegeven op de balans. In een sterk vereenvoudigde en fictieve vorm ziet dat er als volgt uit:

Activa

Passiva

Bezittingen (zoals wegen, fietspaden)

100

Eigen vermogen (zoals reserves)

70

Geld op de bank

10

Vreemd vermogen (schulden zoals leningen)

40

Totaal

110

Totaal

110

In het jaarrekening-deel van het jaarverslag wordt in detail ingegaan op ieder van bovenstaande posten. In het vervolg van dit financieel beeld geven we een toelichting op het eigen vermogen en een deel van het vreemd vermogen. Allereerst geven we een toelichting op de samenhang tussen schulden, inkomsten en reserves.

Netto schuldquote en de relatie tussen inkomsten, schuld en reserves.
De netto schuldquote geeft de mate aan waarin een organisatie in staat is om de schulden terug te betalen. De hoogte van de schuld die de provincie kan dragen, hangt af van de hoogte van de inkomsten. De netto schuldquote wordt grofweg berekend door onze leningen minus ons geld op de bank (dit noemen we netto schuld), te delen door de jaarlijkse inkomsten.

In de financiële verordening die in december 2020 door PS is vastgesteld is besloten om voor een aantal kengetallen, waaronder de schuldquote, signaleringswaarden vast te stellen bij de kadernota.
Ook in 2021 zien we dat de provincie heeft geïnvesteerd en daarvoor leningen heeft aangetrokken. De komende jaren zal er vanwege de geplande investeringen meer geleend moeten worden. Als provincie hebben we veel reserves, maar eigen vermogen in de vorm van reserves is geen geld dat je voor investeringen kunt uitgeven. Met andere woorden, als we willen investeren dan zullen we geld moeten lenen. De netto schuldquote zal hierdoor de komende jaren verder stijgen.

In de oorspronkelijke Begroting 2021 is rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe vaste leningen tot een bedrag van € 378 mln. Hierdoor zou de schuldquote van de provincie Zuid-Holland in 2021 met enkele tientallen procenten zijn gestegen . In werkelijkheid was, door onderuitputting, de liquiditeitsbehoefte niet zo groot en is in 2021 de post langlopende schulden opgelopen met in totaal € 58 mln. ( € 100 mln. nieuwe leningen en € 42 mln. aan aflossingen). Door onder andere dit verschil is de werkelijke netto schuldquote gestegen van 86% eind 2020 tot 96% eind 2021 . Voor een verdere toelichting, zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing en de paragraaf Financiering.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51