Bijlagen

Bijlage 3 Toelichting Overlopende Passiva

Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Verloop OVP

Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)

Saldo per  
31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per
31-12-2021

OVP Aank.veehoud.nabij natuurgeb.

0

6.034

0

6.034

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51