Jaarrekening 2021

13. Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Primaire begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

0

279.065

-279.065

0

281.422

-281.422

0

281.823

-281.823

0

-2.758

2.758

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

0

340.550

-340.550

0

348.800

-348.800

19

351.470

-351.451

-19

-10.920

10.901

0.3 Geldleningen en uitzettingen

70

0

70

405

300

105

71

132

-60

-1

-132

131

0.4 Deelnemingen

692

1.500

-808

417

2.000

-1.583

698

1.411

-713

-5

89

-95

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

104.078

141.218

-37.140

47.274

148.305

-101.032

1.659

15.018

-13.360

102.419

126.200

-23.781

0.6 Overhead

102.956

2.849

100.107

107.643

2.387

105.256

101.550

3.878

97.673

1.406

-1.029

2.435

0.7 Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

11

0

11

-11

0

-11

0.8 Mutaties reserves

23.766

-22.640

46.406

33.431

-14.250

47.681

78.775

123.897

-45.121

-55.010

-146.537

91.527

Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen

231.563

742.542

-510.979

189.170

768.965

-579.795

182.784

777.629

-594.845

48.779

-35.087

83.866

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

2.496

0

2.496

2.496

0

2.496

2.451

0

2.451

45

0

45

1.2 Gedeputeerde staten

5.595

0

5.595

5.717

0

5.717

5.638

400

5.238

-43

-400

357

1.3 Kabinetszaken

1.619

0

1.619

1.645

0

1.645

1.560

0

1.560

59

0

59

1.4 Bestuurlijke organisatie

9.064

184

8.880

8.031

-181

8.212

7.051

-174

7.226

2.013

359

1.654

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

80

0

80

230

0

230

23

0

23

57

0

57

1.6 Openbare orde en veiligheid

1.026

0

1.026

1.074

0

1.074

783

0

783

243

0

243

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

2.401

199

2.203

2.389

199

2.190

1.978

181

1.797

424

18

406

Totaal 1 Bestuur

22.281

383

21.898

21.581

18

21.563

19.484

407

19.077

2.797

-24

2.821

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

145.154

15.193

129.962

126.186

5.924

120.262

128.409

6.948

121.461

16.746

8.245

8.501

2.2 Waterwegen

34.137

6.112

28.025

38.187

7.762

30.425

43.151

10.388

32.763

-9.014

-4.276

-4.738

2.3 Openbaar vervoer

111.373

23.253

88.120

148.187

60.127

88.060

157.334

59.580

97.754

-45.961

-36.327

-9.634

2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten

28.068

11.526

16.542

33.594

12.616

20.978

23.687

12.334

11.354

4.381

-808

5.188

Totaal 2 Verkeer en vervoer

318.732

56.084

262.647

346.154

86.429

259.725

352.581

89.250

263.331

-33.849

-33.165

-684

3 Water

3.1 Waterkeringen

2.228

484

1.744

2.452

434

2.018

2.268

450

1.818

-41

34

-75

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

1.231

53

1.178

1.656

53

1.603

849

63

786

382

-10

392

3.3 Kwantiteit grondwater

1.638

430

1.208

1.746

430

1.316

2.194

515

1.679

-556

-85

-470

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

848

342

506

848

342

506

575

274

301

273

68

205

3.5 Kwaliteit grondwater

4.031

1.367

2.664

7.296

3.220

4.076

7.702

3.499

4.204

-3.672

-2.132

-1.540

3.9 Water, overige baten en lasten

6.007

4.570

1.437

15.196

13.597

1.599

11.989

10.701

1.288

-5.982

-6.131

149

Totaal 3 Water

15.983

7.245

8.738

29.194

18.076

11.118

25.578

15.502

10.076

-9.595

-8.256

-1.338

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

1.941

1.260

682

10.642

7.464

3.178

9.959

8.912

1.048

-8.018

-7.652

-366

4.2 Luchtverontreiniging

2.547

900

1.647

2.761

1.507

1.254

1.413

1.338

74

1.135

-438

1.573

4.3 Geluidhinder

288

104

184

277

104

172

187

107

80

101

-3

104

4.4 Vergunningverlening en handhaving

51.222

3.400

47.822

51.815

3.400

48.415

50.569

4.518

46.051

653

-1.118

1.771

4.6 Duurzaamheid

33.362

7.784

25.578

140.911

60.740

80.170

129.091

61.386

67.705

-95.730

-53.602

-42.127

Totaal 4 Milieu

89.361

13.448

75.913

206.406

73.216

133.190

191.220

76.261

114.958

-101.859

-62.813

-39.045

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

118.174

75.746

42.428

85.195

43.359

41.836

81.053

39.969

41.084

37.121

35.777

1.344

5.9 Natuur, overige baten en lasten

4.811

3.605

1.206

4.419

3.127

1.292

2.532

1.321

1.211

2.279

2.284

-5

Totaal 5 Natuur

122.986

79.351

43.635

89.614

46.486

43.128

83.585

41.289

42.296

39.401

38.062

1.339

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

4.487

2.958

1.529

5.694

4.190

1.504

-1.307

-3.186

1.879

5.794

6.143

-350

6.3 Kennis en innovatie

48.428

21.866

26.562

58.489

26.187

32.302

53.921

26.472

27.449

-5.493

-4.606

-887

6.4 Recreatie en toerisme

29.176

16.572

12.604

29.771

15.275

14.496

25.952

12.153

13.799

3.224

4.420

-1.195

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

7.408

2.437

4.971

7.296

2.025

5.271

6.936

2.111

4.825

472

327

146

Totaal 6 Regionale economie

89.499

43.833

45.666

101.250

47.677

53.573

85.502

37.549

47.953

3.997

6.284

-2.287

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

22.052

5.760

16.292

24.577

5.364

19.213

23.656

5.359

18.297

-1.604

400

-2.005

7.2 Maatschappij

10.210

57

10.153

7.011

57

6.955

6.657

58

6.600

3.553

-1

3.554

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

1

0

1

-1

0

-1

Totaal 7 Cultuur en maatschappij

32.262

5.816

26.446

31.588

5.421

26.168

30.314

5.417

24.897

1.948

399

1.548

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

15.245

1.011

14.234

23.815

4.610

19.206

21.889

4.422

17.467

-6.645

-3.411

-3.233

8.2 Volkshuisvesting

8.721

725

7.996

10.436

1.051

9.386

6.939

476

6.463

1.782

249

1.533

8.3 Stedelijke vernieuwing

157

0

157

158

0

158

138

0

138

20

0

20

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

4.763

1.113

3.649

3.694

1.113

2.581

3.600

1.113

2.487

1.163

0

1.163

Totaal 8 Ruimte

28.886

2.849

26.037

38.104

6.774

31.330

32.566

6.012

26.554

-3.680

-3.163

-518

Totaal taakvelden

951.552

951.552

0

1.053.061

1.053.061

0

1.003.613

1.049.316

-45.702

-52.061

-97.763

45.702

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51