Jaarrekening 2021

10. Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille Reserves
(bedragen x € 1 mln.)

Startsituatie 31-12-2020

Mutaties 2021

Saldo 31-12-2021

Gebouwd onroerend goed

0,5

0,2

0,7

Onbebouwd onroerend goed

4,5

-0,8

3,7

Kunstwerken

0,4

-

0,4

Deelnemingen

41,5

-0,7

40,8

Verbonden partijen

-0,8

0,1

-0,7

Totaal

46,1

-1,2

44,9

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51