Samenvatting

Financieel beeld

Doeluitkeringen en overlopende passiva (OVP)

De provincie ontvangt subsidies van derden, met een specifiek bestedingsdoel. Als dit doel met minder middelen gerealiseerd kan worden, geldt in een aantal gevallen een terugbetalingsverplichting. Als deze subsidies niet in het jaar van ontvangst voor dat doel worden uitgegeven, worden ze als OVP (Overlopend passief) opgenomen op de balans.

De omvang van de OVP's is het afgelopen jaar gestegen van € 164,4 mln naar € 173,6 mln. De grootste ontvangen subsidies onder de OVP’s zijn die voor Impuls Veenweide € 9,3 mln, uitvoeringsprogramma natuur € 6,6 mln en stimulering verkeersveiligsheidsmaatregelen € 5,5 mln. De belangrijkste afname betrof de OPV BDU  € -9,4 mln. Een volledig overzicht van OVP’s is opgenomen bij de Vlottende passiva als onderdeel van de balans. Daarnaast zijn de OPV's nader toegelicht in Bijlage 3 .

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51