Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid

De begroting biedt ruimte om veel van onze ambities waar te maken, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is een solide financieel en juridisch beleid voor de lange termijn. Hierbij zijn de lasten voor onze inwoners niet hoger dan strikt noodzakelijk en de inkomsten en uitgaven zijn meerjarig structureel in evenwicht. We verbeteren onze financiële planning om zo realistisch mogelijk te begroten. We houden financiële ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe ambities waarbij rekening wordt gehouden met tegenvallers. Daarnaast leveren we jaarlijks verschillende Planning & Control-producten en adviseren we op juridisch en financieel gebied over onder andere (complexe) financieringsvormen mede in relatie tot staatssteun, Europese aanbestedingen en bezwaar- en beroepschriften.
Met ingang van het verslagjaar 2022 moeten Gedeputeerde Staten als gevolg van een wetswijziging een Rechtmatigheidsverantwoording opstellen. We zijn voorbereid op deze wetswijziging en draaien bij jaarrekening 2021 proef met de rechtmatigheidsverantwoording.
We herijken samen met Provinciale Staten de financiële spelregels. Zo is in 2021 de financiële verordening aangepast en vastgesteld door Provinciale Staten.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51