Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Algemeen
De provincie Zuid-Holland heeft verschillende soorten gebouwen in beheer en onderhoud. Een deel van de gebouwen is eigendom en een deel is gehuurd. De provincie beheert en onderhoudt kantoorpanden op locaties in Den Haag en bedieningscentrales, brug- en sluiswachtershuisjes, depots/werven en molens elders in Zuid-Holland.

Beleid
De Nota Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel Gebouwen 2020-2023 is geactualiseerd en Provinciale Staten heeft deze vastgesteld in februari 2021. Het beleidsuitgangspunt is dat een sober en doelmatig kwaliteitsniveau volgens NEN-2767 normering op het wettelijk minimum, conditieniveau 3 wordt gehanteerd. Tot en met 2023 staan deze kwaliteitsaspecten centraal: functionaliteit, veiligheid en representatie.
In uitwerking op deze nota hebben Gedeputeerde Staten in februari 2021 het Beheerplan Gebouwen 2020-2023 voor planmatig beheer en onderhoud ontvangen en vastgesteld. Het Beheerplan Gebouwen wordt elke vier jaar geactualiseerd. Vanaf 2019 is in elke opdracht duurzaamheid en circulair gebruik van materialen opgenomen.

Meerjarenonderhoudsplan
Een belangrijk onderdeel van het Beheerplan Gebouwen is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en er mede op gericht de functionaliteiten actueel te houden. Het MJOP wordt jaarlijks geactualiseerd en in 2023 bijgesteld.
In 2019 is het MJOP voor het provinciehuis geactualiseerd naar huidige inzichten en huidig prijsniveau en verwerkt in de begroting. De hieruit verkregen inzichten worden gebruikt als basis voor het onderhoud, maar vooral om een systeem van planmatig onderhoud te operationaliseren en te optimaliseren. Het vormt mede de basis voor een (kosten)efficiënte aanpak van verbouwingen.

Onderhoud
Sinds 2020 is het onderhoud van het provinciehuis belegd bij een externe leverancier, met een prestatiecontract. De aannemer is hiermee verantwoordelijk voor het onderhoud op een sobere en doelmatige manier. Tot en met 2021 gold een overgangs- en inregelingsfase, vanaf 2022 treedt daadwerkelijk het prestatiecontract in werking. De provincie voert regie op het contract, de verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoering van onderhoud ligt bij de aannemer.

Renovatie Gebouw C
In oktober 2018 hebben Provinciale Staten het besluit genomen om het C-gebouw (het bestuursgebouw) volledig te renoveren. De financiële gevolgen van dit besluit zijn (exclusief de kosten voor sanering van asbest) via de Kadernota 2019 verwerkt in de provinciale begroting. De ingebruikname van het C-gebouw wordt verwacht rond 1 september 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51