Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2021

Verleend

Afwijking

Reden van de afwijking

2.1

Vereniging Fietsersbond

43.000

43.000

0

2.1

Gemeente Noordwijk voor aansluiting van 1 verkeersregelinstallatie

10.000

0

10.000

De voorbereiding door de Gemeente Noordwijk duurt langer dan verwacht. De subsidie zal in 2022 worden aangevraagd.

2.1

Gemeente Voorschoten voor aansluiten van 13 verkeersregelinstallaties

88.000

88.056

-56

Deze subsidie is niet voor € 88.000,00 verleend, maar voor € 88.056,00. Er is sprake van een overschrijding van € 56,00.

2.1

ProRail Utrecht voor project viersporig Schiedam

6.577.500

6.982.200

-404.700

De afwijking van € 404.700,00 is verleend onder voorbehoud van goedkeuring PS Voorjaarsnota 2022.

2.1

Aqua Swets BV voor veerdienst Maassluis-Rozenburg

2.229.922

  1.896.000

333.922

Minder aangevraagd

2.1

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor het koppelen van vijf verkeersregel installaties op de centrale

18.000

0

18.000

De voorbereiding door de Gemeente Noordwijk duurt langer dan verwacht. De subsidie zal in 2022 worden aangevraagd.

2.1

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid voor bijdrage mobiliteitsmanagement A20 NKG

400.000

0

400.000

RWS heeft laten weten dat de aanvraag vertraging heeft opgelopen en pas in Q1 2022 ingediend zal worden

Totaal

9.366.422

9.009.200

357.166

Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidie-plafond 2021

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Geweigerde aanvragen

Onderhanden aanvragen

Afwijking plafond

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Bedrag

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017

9

Sociale veiligheid

2.2

200.000

2

90.000

1

45.000

0

0

1

45.000

155.000

12

Veerprojecten (revolverend verenfonds)

2.1

11.130.000

1

6.210.000

0

0

0

0

1

6.210.000

11.130.000

13

Veerinfrastructuur

2.1

500.000

2

346.637

2

346.637

0

0

0

0

153.363

16

Energietransitie

2.3

355.000

2

395.430

2

395.430

0

0

0

0

-40.430

16B

Experimenten vernieuwingen mobiliteit

2.1

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

17

Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe

2.2

10.363.000

3

1.440.958

1

660.958

0

0

2

780.000

9.702.042

Totaal

22.648.000

10

8.483.025

6

1.448.025

0

0

4

7.035.000

21.199.975

Overzicht van de project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld

Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2021 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend volgens wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Onderhanden aanvragen

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017

2

Infrastructurele gebiedsagenda projecten

2.1

39

7.117.926

15

2.576.191

24

4.541.735

3

Regionaal vervoer over weg en spoor

2.2

7

93.036.101

7

93.036.101

0

0

4

Regionaal vervoer over water

2.2

2

7.144.400

2

7.144.400

0

0

5

Collectief vraagafhankelijk openbaar vervoer

2.2

2

452.000

2

452.000

0

0

6

Oprichting buurtbusverenigingen

2.2

0

0

0

0

0

0

7

Instandhouding buurtbusverenigingen

2.2

10

112.500

10

112.500

0

0

8

Toegankelijkheid buurtbuslocaties

2.2

3

80.000

1.

40.000

1

40.000

10

Mobiliteitsmanagement

2.2

1

10.266

0

0

1

10.266

11

Gedragsbeïnvloeding

2.1

2

1.367.320

0

0

2

1.367.320

14

Fietsprojecten

2.2

13

9.967.979

11

9.328.735

2

639.245

15

Reizigersplatform

2.3

3

88.310

3

88.310

0

0

16a

R-net projecten

2.2

3

19.281.000

2

6.481.000

1

12.800.000

Totaal

85

138.657.802

52

119.259.237

31

19.398.566

Onderschrijdingen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)

Subsidie-regeling nummer

Paragraaf

Titel van de subsidieregeling

Minder / geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017

9

Sociale veiligheid

X

Onderhanden aanvraag is door het Platform Sociale Veiligheid Merwede Lingelijn en wordt gebracht t.l.v. 2021 ad € 45.000,00. Deze aanvraag is echter nog niet compleet en kan daardoor nog niet worden afgehandeld. Voor het overige budget zijn geen aanvragen ingediend. Momenteel wordt het Beleidskader Sociale Veiligheid geactualiseerd, verwacht wordt dat er daardoor meer ruimte komt voor het subsidiëren van projecten

12

Veerprojecten (Revolverend verenfonds)

Betreft 2 aanvragen die beide nog in behandeling zijn. Op dit moment vindt het extern onderzoek naar de maximale zekerheidsstelling en de inhoudelijke beoordeling plaats. De verwachting is dat deze subsidies in de loop van 2022 verleend zullen worden

13

Veerinfrastructuur

X

16

Energietransitie

Gemiddeld is er voor deze subsidieparagraaf één aanvraag per jaar. In 2021 waren er twee aanvragen die allebei aan de subsidievoorwaarden voldeden. Vanwege het belang van beide projecten is ervoor gekozen beide projecten volledig te verlenen.
Hierbij zijn de verleende subsidies hoger uitgevallen dan het vastgestelde subsidiedeelplafond.

16B

Experimenten vernieuwingen mobiliteit

X

17

Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe

X

Aan gemeente Krimpen ad IJssel (project De Grote Kruising doorstromingsmaatregelen) en Havenbedrijf Rotterdam (mobiliteitsplatform) zijn beide subsidies verleend voor respectievelijk € 5.766.666,00 en € 600.000,00. Deze subsidies zijn per abuis geboekt onder 2020 en zijn reeds gecorrigeerd. Totaal verleend incl. Onderhanden aanvraag (Havenbedrijf Rotterdam van 280.000): € 7.807.624,00. Restantbedrag dat overblijft is te wijten aan het feit dat er minder aanvragen binnen zijn gekomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51